Privatlivs politik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling på Klinik Dahl registreres en række personoplysninger om Dem. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Klinik Dahl behandler, benytter og eventuelt videregiver Deres personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinik Dahl registrerer kun personfølsom information, som er nødvendig i forhold til at kunne gennemføre undersøgelser og behandling. Der er tale om både generelle personoplysninger og om person-følsomme oplysninger.
Følgende personoplysninger vil kunne registreres om Dem:

 • Generelle oplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer., personnummer, arbejdsrelationer og uddannelse, mv.
 • Helbredsoplysninger: Sygdomsrelevante journaloplysninger, prøvesvar, røntgenbilleder, scanningsvar, medicin, behandlinger, mv.

Formål

Klinik Dahl behandler Deres personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber, mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre læger, klinikker, sygehuse, laboratorier, behandlere, mv.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske forsknings-og kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikkebegrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) samt beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede patienter og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede patienter og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Deres personoplysninger afgives frivilligt. De er ikke forpligtet til at give personoplysninger til Klinik Dahl. Konsekvensen af ikke at give Klinik Dahl personoplysningerne vil være, at ovenstående formål ikke kan varetages. I nogle tilfælde kan undersøgelse, og/eller behandling derfor ikke foretages.

Kilder

Personoplysninger kan indhentes fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer og lignende. Vi behandler de indhentede oplysninger i overensstemmelse med aktuelle privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Når det er nødvendigt for undersøgelsen eller behandlingen af Dem eller ved lovlig forespørgsel fra myndigheder, vil Deres personoplysninger blive videregivet til følgende modtagere:

 • Læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og andre sundhedspersoner, der indrages i et aktuelt behandlingsforløb. Dette sker f.eks. ved henvisinger og epikriser.
 • Kliniske forsknings- og kvalitetsdatabaser.
 • Landspatientregisteret.
 • Det Danske Vaccinationsregister.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Det Fælles Medicinkort.
 • Apoteker og Lægemiddelstyrelsen ved udstedelse af recepter.
 • Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når der foreligger en pligt ifølge gældende lovgivning.
 • Sygehuslaboratorier ved indberetning af laboratorieprøver.
 • Danske Regioners økonomiafdelinger ved afregning for patientbehandling.
 • Pårørende, hvor det med den myndige patientens accept, skønnes passende.
 • Forsikringsselskaber, hvor det med patientens accept, skønnes nødvendigt.
 • Dem selv: Som patient har De naturligvis adgang til Deres egne oplysninger.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indhente, behandle og videregive Deres personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medføraf databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om Dem ved den almindelige patientbehandling imedfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndteringaf parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efterreglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 ogbekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 ogbekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrundaf et konkret samtykke fra Dem som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og inogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Deres personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med Deres forudgående samtykke, jf.databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Deres personoplysninger videregives alene til Deres pårørende med Deres forudgående samtykke efter reglerne isundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes almentpraktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af Deres personoplysninger er baseret på samtykke, har De ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis De tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Men det kan havde betydning for vore muligheder for videre udredning og behandling.

Brug af databehandlere

Deres personoplysninger behandles og opbevares hos Klinik Dahls databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Klinik Dahl. Klinik Dahls patientrelaterede databehandlere er aktuelt MultiMED, fertilitetsdata indberettes iht vævsloven til Sundhedsdata Styrelsen.

Opbevaringsperiode

Klinik Dahl opbevarer personoplysninger om Dem, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Klinik Dahl har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor Klinik Dahl er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Fertilitetsdata opbevares dog i 30 år.

Deres rettigheder

Inden for lovens begrænsninger har De visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). De har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed som f.eks. Datatilsynet.

Kontakt

Hvis De har spørgsmål vedrørende behandlingen af Deres personoplysninger eller anvendelsen af Deres rettigheder, er De velkommen til at kontakte klinikchef Lotte Dahl på email info@klinik-dahl.dk